image banner
Thành phố đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp để triển khai hiệu quả Chỉ thị số 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
                     Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, UBND thành phố Ninh Bình vừa ban hành kế hoạch số 155 với 5 nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của từng cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền, cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trong thành phố về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

Theo như kế hoạch, UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố, UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn tại đơn vị, tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW - xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và xã hội ( là văn hoá ứng xử của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và mỗi người dân, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý). Tăng cường lồng ghép nội dung giáo dục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Đa dạng hoá, đổi mới hình thức và huy động sự tham gia của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao hiệu quả thực hiện. Tiếp tục rà soát, tham mưu trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá, chế độ chi tiêu công theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh làm căn cứ để giảm hao phí trong sử dụng vốn, tài sản, tài nguyên, lao động, thời gian lao động, nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ( tập trung xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu; quy định cụ thể hành vi vi phạm, hình thức xử lý; chú trọng các lĩnh vực dễ xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực như đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, quản lý tài sản công, đầu tư công, sử dụng vốn, tài sản nhà nước). Xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 5 năm, hằng năm của địa phương, bảo đảm toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng các lĩnh vực then chốt như đất đai, tài nguyên, khoáng sản, ngân sách nhà nước, tài sản công. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy định về mua sắm công, xây dựng và sử dụng trụ sở, tổ chức hội nghị, lễ kỷ niệm, tiếp khách, đi công tác, đi nước ngoài bảo đảm thiết thực, hiệu quả, không lãng phí, phô trương. Nâng cao chất lượng công tác dự báo; lập, thẩm định dự toán thu, chi ngân sách nhà nước; đổi mới việc phân bổ, đẩy mạnh quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả đầu ra; bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư công để nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Có phương án giải quyết dứt điểm tồn tại kéo dài đối với các dự án đầu tư, các dự án ngừng triển khai theo kết luận của cơ quan chức năng, sớm đưa các tài sản này vào phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. Khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững đối với đất đai, tài nguyên, khoáng sản, giảm thiểu thất thoát, lãng phí, tác động tiêu cực đến môi trường. Tăng cường công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công...; nêu cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan quản lý nhà nước, người đứng đầu đối với việc gây thất thoát, lãng phí ngân sách, tài sản công. Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện nghiêm chủ trương, mục tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2021 - 2026; tiếp tục hoàn thiện vị trí việc làm gắn với biên chế của khu vực công, tiết kiệm ngân sách nhà nước chi cho bộ máy, con người. Tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính, xã hội hóa cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tập trung lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra lãng phí, tiêu cực, nơi có nhiều đơn, thư, khiếu nại, tố cáo, dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. Kịp thời phát hiện, phòng ngừa, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm, gây thất thoát, lãng phí nguồn lực; thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị của các cơ quan chức năng, thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước. Bổ sung, hoàn thiện quy định, quy chế, quy ước của cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư ( nhất là quy chế chi tiêu nội bộ để đảm bảo việc quản lý tài chính tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định; gắn việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị). Xây dựng văn hoá tiết kiệm, chống lãng phí toàn diện trên các lĩnh vực, tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, quản lý thời gian làm việc; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội, khai thác hiệu quả tài nguyên văn hóa của địa phương ./.

Lê Thúy

 

  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1