image banner
Đảng bộ thành phố Ninh Bình vững tin bước vào xuân mới
Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong điều kiện còn nhiều khó khăn do tình hình thế giới diễn biến khó lường, xung đột giữa các quốc gia, sau ảnh hưởng của dịch bệnh… Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của các sở, ban, ngành của tỉnh; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng chủ động, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp nên đã đạt được những kết quả tương đối toàn diện, rõ nét trên các lĩnh vực. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/13 mục tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2023.
anh tin bai

Quang cảnh hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố

Năm 2023, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chương trình hành động, 5 chương trình công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ. 
        Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, vai trò lãnh đạo được khẳng định trên các lĩnh vực công tác; hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh, hướng về cơ sở. Đảng bộ thành phố đã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện và tổng kết việc thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Tỉnh ủy và của Thành ủy. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, tiến hành sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, thành phố theo kế hoạch, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. 
        Cũng trong năm qua, Thường trực Thành ủy đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố, thôn; đồng thời chỉ đạo 14/14 đảng ủy xã, phường tổ chức đối thoại với nhân dân theo quy định. Chủ động nắm bắt tâm tư, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân để kịp thời định hướng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc và giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.
Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên; đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách cán bộ được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả tốt. Trong năm, Đảng bộ thành phố đã mở 05 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 461 học viên, đoàn viên, quần chúng ưu tú; 03 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 230 đảng viên mới; 02 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức 259 cán bộ diện Ban thường vụ Thành ủy quản lý. Kết nạp 268 đảng viên mới, vượt 3,1 % so với chỉ tiêu được giao, nâng tổng số đảng viên trong toàn thành phố là 11.214 đảng viên, sinh hoạt tại 69 tổ chức cơ sở đảng. 
Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định, kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Trong năm, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ thành phố đã kiểm tra 22 tổ chức đảng và 12 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 27 tổ chức đảng, 18 đảng viên. UBKT các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng theo chương trình, kế hoạch đã đề ra và thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy giao; trong đó chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên, đã tiến hành kiểm tra đối với 24 tổ chức đảng và 56 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, có 50/56 đảng viên là cấp ủy viên các cấp; giám sát đối với 25 tổ chức đảng, 23 đảng viên là cấp ủy viên các cấp.
Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt; thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tình hình hoạt động của các tôn giáo, kịp thời xem xét, giải quyết; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua và biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 – 2023, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân.
HĐND, UBND tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Trong năm, HĐND thành phố đã tổ chức 04 kỳ họp (02 kỳ họp thường lệ, 02 kỳ họp chuyên đề), ban hành 27 nghị quyết bảo đảm quy định của pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Thành ủy, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Công tác điều hành kỳ họp được thực hiện nghiêm túc, khoa học, thực hiện đổi mới trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.
Công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tiếp tục có đổi mới, đoàn kết, thống nhất hành động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Trong năm, đã ban hành hơn 9.000 văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 
Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng tiếp tục đổi mới, tập trung hướng về cơ sở, sát địa bàn, sát dân, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.
Điều đáng ghi nhận trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy năm 2023 đó là việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; các Quy định về công tác cán bộ; ban hành một số Nghị quyết, Chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời những lĩnh vực khó khăn, phức tạp, yêu cầu thực tiễn đòi hỏi cần phải tập trung giải quyết như: Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 14/8/2023 về tăng cường công tác quản lý đô thị, bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Ninh Bình; Nghị quyết về việc tăng cường lãnh đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Ninh Bình; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính … 
Cùng với đó, Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội: Kinh tế duy trì ổn định và có bước phát triển. Hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư. Công tác trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường được tập trung chỉ đạo đã có nhiều chuyển biến. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội của đất nước, của tỉnh và thành phố. An sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, thực hiện có hiệu quả, phát động phong trào ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” thu được kết quả cao. Chất lượng giáo dục - đào tạo được duy trì và nâng cao. Công tác chuyển đổi số triển khai đạt hiệu quả, thành phố xếp thứ nhất về mức độ chuyển đổi số. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố được tập trung quyết liệt, chỉ số năng lực cạnh tranh đứng thứ Nhất trong khối các huyện, thành phố. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tỷ lệ thôn phố được công nhận khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” đạt cao. Quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường, tổ chức thành công diễn tập chỉ huy – cơ quan một bên một cấp trên bản đồ và ngoài thực địa có một phần thực binh. 
Một mùa xuân mới lại về mang theo bao niềm tin hy vọng. Với những thành tựu đã đạt được trong năm qua sẽ là tiền đề, động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Ninh Bình vững tin bước vào xuân 2024 với khí thế, quyết tâm mới./.

 
                                                      Hương Giang

 
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1