image banner

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Ninh Bình vừa xây dựng chương trình công tác năm 2024
Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các ngành, thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố trong công tác chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới, từ đó phát huy vai trò, tiềm năng của phụ nữ trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, từng bước thu hẹp khoảng cách giới trên các lĩnh vực, ngành, nghề, địa phương, nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội để góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn….Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Ninh Bình  vừa xây dựng chương trình công tác năm 2024 với 4 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.    Trong đó, tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ; tham mưu xây dựng và thực hiện các chính sách đặc thù nhằm tăng cường sự tham gia và thụ hưởng của phụ nữ trên các lĩnh vực. Đề xuất và phối hợp triển khai các hoạt động, giải pháp nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung, phụ nữ nói riêng, đặc biệt phụ nữ khuyết tật, phụ nữ nghèo. Phối hợp trong giải quyết, xử lý các vụ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái: xác minh, nắm tình hình và kiến nghị xử lý các vụ việc bạo lực, quấy rối tình dục, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái, môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài, mua bán người,… xảy ra tại cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo vệ, hỗ trợ kịp thời nạn nhân bị bạo lực, xâm hại;  Tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ . Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tập huấn về công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Rà soát, kiện toàn thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của thành phố khi có sự thay đổi về nhân sự; thực hiện tốt quy định trong Quy chế làm việc của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố. Xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ tại 04 phường, xã; hướng dẫn các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các phường, xã thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ hoặc lồng ghép trong các cuộc kiểm tra chuyên môn. Trong đó, tập trung kiểm tra tình hình triển khai chính sách, pháp luật, chương trình liên quan đến công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; công tác cán bộ nữ; tình trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái; những vấn đề tác động tiêu cực đến sự phát triển của phụ nữ; tổ chức và hoạt động của các Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ; khó khăn, vướng mắc của đơn vị, địa phương trong việc triển khai công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới… 


Lê Thúy


  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1