image banner
Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố ban hành kế hoạch hoạt động trong năm 2024.
Để triển khai có hiệu quả Quyết định số 318 ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong thực hiện phong trào góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, ổn định chính trị, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Huy động nguồn lực toàn xã hội, tạo điều kiện cho người dân, đối tượng của từng phong trào chủ động tham gia các hoạt động sáng tạo và xây dựng đời sống văn hóa nhằm phát triển, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của Nhân dân. Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Ninh Bình đã ban hành kế hoạch 22 ngày 26/02/2024 về nhiệm vụ trọng tâm của phong trào trong năm 2024. 

Theo như kế hoạch, trong năm 2024, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, góp phần củng cố, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện và vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, góp phần nâng cao chất lượng Phong trào. Chú trọng công tác xây dựng môi trường văn hóa gắn với xây dựng con người văn hóa, lấy địa bàn cơ sở làm trọng tâm. Phát hiện, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến để xây dựng con người, gia đình, xã hội ngày càng tốt đẹp, hạnh phúc hơn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới. Chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 86 ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”. Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa” gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thực hiện việc đăng ký, bình xét và công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đảm bảo khách quan, công bằng, hiệu quả và đúng quy định. Trong đó, quan tâm đến việc tuyên truyền vận động các doanh nghiệp trên địa bàn  tham gia tích cực Phong trào xây dựng “Doanh nghiệp văn hóa”. Lồng ghép thực hiện các cuộc vận động, phong trào gắn với thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ .
Phấn đấu cuối năm 2024: Tỷ lệ gia đình được công nhận và giữ vững danh  hiệu gia đình văn hóa đạt 94% trở lên. Tỷ lệ thôn, phố đạt danh hiệu văn hóa đạt 86% trở lên. Tỷ lệ thôn, phố có điểm sinh hoạt văn hóa đạt 94,5% trở lên. Tỷ lệ Xã, phường tiêu biểu đạt 70% trở lên. 11/11 phường  đạt chuẩn đô thị văn minh./.

Lê Thúy

 
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1