image banner

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Quý III/2023: 18.317 hồ sơ /18.329 hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn và đúng hạn.
Trong quý III năm nay, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố và các xã, phường tiếp tục phát huy hiệu quả trong quá trình hoạt động; 14/14 xã, phường duy trì thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tiếp nhận và giải quyết 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận “một cửa” và trên hệ thống một cửa điện tử của tỉnh. Duy trì thực hiện nghiêm túc công tác liên thông tiếp nhận và giải quyết TTHC. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Công an thành phố tổ chức tiếp nhận 07 TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết.

Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ là 18.329 hồ sơ (trực tuyến: 17.672 hồ sơ; trực tiếp: 614 hồ sơ). Số hồ sơ tồn từ kỳ trước: 43 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 18.317 hồ sơ ( trong đó, giải quyết trước hạn: 7575 hồ sơ, đúng hạn: 10.742 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn). Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 12 hồ sơ; trong đó trong hạn: 12 hồ sơ. 
Hiện tại số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố đã cung cấp 124 dịch vụ công một phần, 168 dịch vụ công toàn trình được công bố tại Quyết định số 1009 ngày 28/11/2022 của UBND tỉnh; 100% quy trình giải quyết TTHC đã được cấu hình theo quy trình nội bộ, quy trình điện tử và cung cấp công khai trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.
TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố và UBND các xã, phường đều được cập nhật, công bố, niêm yết công khai đảm bảo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức đến liên hệ giải quyết TTHC, mang lại những hiệu quả tích cực, rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức. Đội ngũ cán bộ đầu mối của các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường đã chủ động, phối hợp, trao đổi trực tiếp với các đơn vị có liên quan để tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các đơn vị đạt yêu cầu. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt kết quả cao ở hầu hết các lĩnh vực. Các quy định về thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, các nội dung về thực hiện TTHC được phổ biến, quán triệt thường xuyên, kịp thời cho cán bộ, công chức, viên chức biết để thực hiện theo đúng quy định, thẩm quyền./.

Lê Thúy

 
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1