image banner
Thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2024.
Để thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn thành phố Ninh Bình năm 2024, UBND Thành phố vừa ban hành kế hoạch số 112 ngày 13/05/2024 với mục đích: Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy Ninh Bình về công tác dân vận chính quyền, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và trách nhiệm về công tác dân vận của các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp; đưa công tác dân vận trở thành công việc thường xuyên, tự giác, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. 


    Theo như kế hoạch, trong năm 2024 UBND thành phố sẽ chỉ đạo các phòng ban chức năng, UBND 14 phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thành phố về công tác dân vận; Gắn thực hiện công tác dân vận với đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của công chức, viên chức và người lao động trong các phòng, ban, đơn vị ; Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ gắn với công tác dân vận chính quyền; Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội các cấp, trong đó có phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Chỉ thị số 26 ngày 05/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Đề án Văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847 ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Tăng cường các hoạt động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp để đảm bảo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thành phố về công tác dân vận được triển khai thực hiện có hiệu quả…v..v…


Lê Thúy  


  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1