Lượt xem: 1106

08 dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thực hiện Công văn số 75/HĐTV ngày 29/7/2021 của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ thông tin về các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hường đại dịch Covid-19 và ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh - thành viên Hội đồng.

Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng hướng dẫn việc khai thác, sử dụng 08 dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hường đại dịch Covid-19 sau đây:

1. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

https://ncovi.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-ncovid-chi-tiet-ho-tro-nguoi-lao-dong-tam-hoan-hop-dong-thoa-thuan-khong-huong-luong.html

2. Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

https://ncovi.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-ncovid-chi-tiet-ho-tro-nguoi-su-dung-lao-dong-vay-von-de-tra-luong.html

3. Hỗ trợ người lao động ngừng việc.

https://ncovi.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-ncovid-chi-tiet-ho-tro-nguoi-lao-dong-ngung-viec.html

4. Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

https://ncovi.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-ncovid-chi-tiet-ho-tro-nguoi-lao-dong-cham-dut-hop-dong-lao-dong-nhung-khong-du-dieu-kien-huong-that-nghiep.html

5. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-nganh-doc.html?ma_thu_tuc=1.002051

6. Đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho doanh nghiệp.

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-thanh-toan.html

7. Đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cá nhân.

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-thanh-toan-thue-ca-nhan.html

8. Gửi phản ánh, kiến nghị về hỗ trợ do đại dịch Covid-19.

https://dichvucong.gov.vn/p/phananhkiennghi/pakn-gui-pakn.html.

Theo https://moc.gov.vn/

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH