image banner
Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại của công dân quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại của công dân quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quý I năm 2022, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại của công dân tiếp tục được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo và luôn xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp.

UBND tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo, quán triệt các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 04/7/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương để xử lý, giải quyết kịp thời các trường hợp khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện phức tạp, đông người lên thành phố Hà Nội. .

Trong quý I năm 2022, các cơ quan nhà nước đã tiếp 696 lượt công dân (giảm 20% so với cùng kỳ năm trước), trong đó: cấp tỉnh tiếp 108 lượt, cấp huyện tiếp 196 lượt, cấp xã tiếp 392 lượt; số đoàn đông người được tiếp: 13 lượt đoàn đông người (có từ 5 người trở lên)giảm 7,1% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh đã tổ chức tiếp công dân thường xuyên, định kỳ theo lịch và đột xuất với tổng số là 41 lượt công dân, trong đó: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tổ chức tiếp công dân định kỳ hàng tháng theo Quy định số 11-Qđi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện việc tiếp công dân định kỳ hàng tháng theo quy định của Luật Tiếp công dân và Quy chế tiếp công dân của tỉnh; sau mỗi phiên tiếp công dân đều có Thông báo kết luận, chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân.

Nội dung công dân đến Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh và các cơ quan hành chính nhà nước khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường GPMB thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai; chính sách xã hội, tình hình quản lý đô thị, an ninh trật tự tại địa phương...; tố cáo cán bộ cấp xã vi phạm chế độ quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa, trong cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tài chính, ngân sách, thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng tại địa phương và thực hiện các chế độ chính sách xã hội.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng thực hiện tốt công tác tiếp nhận, phân loại xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh.

Trong quý I năm 2022, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp nhận 494 đơn (tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước), trong đó: cấp tỉnh tiếp nhận 134 đơn; cấp huyện tiếp nhận 171 đơn; cấp xã tiếp nhận 189 đơn.

Kết quả đã xử lý 483/494 đơn, gồm: 414 đơn đủ điều kiện xử lý (đơn khiếu nại: 19 đơn; tố cáo: 18 đơn; kiến nghị, phản ánh: 377 đơn); đơn lưu (đơn trùng lắp, không rõ địa chỉ, mạo danh, nặc danh...): 69 đơn. Trong 414 đơn đủ điều kiện xử lý: có 360 đơn thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước (đơn khiếu nại: 17 đơn; tố cáo: 15 đơn; kiến nghị, phản ánh: 328 đơn) và 54 đơn không thuộc thẩm quyền (hướng dẫn, chuyển đơn, đôn đốc giải quyết).

Các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp nhận 17 vụ việc khiếu nại, đã xử lý, giải quyết 12/17 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 71%: trong đó: các sở, ngành giải quyết 06/06 vụ việc; cấp huyện giải quyết 05/09 vụ việc; cấp xã giải quyết 01/02 vụ việc. Kết quả giải quyết: Trong số 12 vụ việc đã giải quyết, có: 04/12 vụ việc giải quyết thông qua hòa giải, thuyết phục, chiếm tỷ lệ 33,3%; 08/12 vụ việc được giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại (07/08 vụ việc công dân khiếu nại sai, chiếm tỷ lệ 88,5%; 01/08 vụ việc công dân khiếu nại đúng một phần, chiếm tỷ lệ 12,5%).

 Đối với việc giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 377 vụ việc kiến nghị, phản ánh đủ điều kiện xử lý (có 328 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp và 49 vụ việc không thuộc thẩm quyền), trong đó: 208 vụ việc đã được các cấp, ngành giải quyết, 116 vụ việc đang giải quyết, 53 vụ việc đang chỉ đạo giải quyết.

Bên cạnh các mặt công tác trên, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo được chỉ đạo, triển khai đến các cơ quan, đơn vị trong tỉnh bằng nhiều hình thức như: Tập huấn, tổ chức hội nghị trực tuyến đến cơ sở; in ấn, phát hành tài liệu, xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên báo, đài, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Nhìn chung, tình hình khiếu nại, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua cơ bản ổn định, không phát sinh “điểm nóng” về khiếu kiện, an ninh trật tự. Một số đơn thư khiếu nại, tố cáo vẫn chủ yếu là những nội dung cũ phát sinh từ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, khiếu nại liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai. Hầu hết các vụ việc khiếu nại đều đã được các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền chỉ đạo, xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

 Từ kết quả trên cho thấy, Quý I năm 2022, trong tình hình thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh vẫn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và xác định công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành; thông qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội một cách sâu sát, linh hoạt, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào việc giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

                                                                                   Bích Diệp

                                                             Ban Tiếp công dân tỉnh Ninh Bình

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 527
  • Trong tuần: 18 036
  • Tất cả: 2821529