image banner
Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chuyển đổi số và đăng ký, sử dụng tài khoản định danh, xác thực điện tử.

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chuyển đổi số và đăng ký, sử dụng tài khoản định danh, xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn, hiện nay UBND thành phố đang chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường, triển khai thực hiện, quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện cài đặt ứng dụng VNeID và định danh điện tử mức 2 trên VNeID; Tuyên truyên, vận động gia đình, người thân biết đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; vận động, hướng dẫn 100% cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động đến điểm cấp căn cước công dân ( tại Công an thành phố, Trung tâm Phuc vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thành phố ) để được cấp “Tài khoản định danh điện tử mức độ 2”. Tuyên truyên, hướng dẫn người thân thực hiện việc cài đặt, kích hoạt và sử dụng “Tài khoản định danh điện tử mức độ 1,2”….. đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chuyển đổi số, trong đó tâp trung công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân đến cơ quan Công an hoặc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC của thành phố, UBND các xã, phường đăng ký, kích hoạt và sử dung tài khoản định danh điện tử phục vụ việc xác thực trên môi trường số khi sử dụng các dịch vụ trực tuyến, cũng như ứng dụng hiệu quả các tiện ích khác trên ứng dụng VNeID của Bộ Công an.

          Riêng đối với lực lượng Công an thành phố: Tổ chức thực hiện cấp căn cước công dân, định danh điện tử và hướng dẫn việc sử dụng “Tài khoản định danh điện tử mức độ 1,2” cho cán bộ chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tổng hợp cụ thể về tình hình cấp “Tài khoản định danh điện tử mức độ 1, 2” trong báo cáo định kỳ của Tổ công tác triển khai Đề án 06 thành phố. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tuyên tuyền, cung cấp tài liệu hướng dẫn việc sử dụng “Tài khoản định danh điện tử mức độ 1, 2” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC của thành phố, UBND các xã, phường và tại các địa điểm công cộng, địa bàn khu dân cư để người dân biết, hưởng ứng thực hiện. /.

Lê Thúy

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 1295
  • Trong tuần: 18 804
  • Tất cả: 2822297