Lượt xem: 8369

Có thể thuê kiểm định chất lượng công trình?

Ông Nguyễn Thanh Định (Đắk Lắk) hỏi: Trong dự toán công trình giao thông có chi phí kiểm định tạm tính, chủ đầu tư có quyền lập đề cương, dự toán rồi giao cho phòng thẩm định kết quả có giá trị, sau đó thực hiện thuê đơn vị tư vấn có chức năng thực hiện công tác kiểm định được không?
Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp kiểm định theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c, Khoản 2, Điều 29 (thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình trong quá trình thi công xây dựng) Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì việc lập đề cương, dự toán kiểm định do tổ chức đáp ứng điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện.

Đối với trường hợp kiểm định theo quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 29 Nghị định 46/2015/NĐ-CP thì thực hiện theo quy định tại Điều 18 Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Theo baochinhphu.vn

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH