Lượt xem: 461

Tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thuỷ sản năm 2021 đạt 9.469,7 tỷ đồng

Tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thuỷ sản năm 2021 đạt 9.469,7 tỷ đồng

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH