Lượt xem: 372

Tổng sản phẩm xã hội (GRDP) năm 2021 đạt 45.425 tỷ đồng

Tổng sản phẩm xã hội (GRDP) năm 2021 đạt 45.425 tỷ đồng

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH