No title... No title... No title...

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sáng 24/11, Bộ Chính trị - Ban Bí Thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến.

Tại điểm cầu Thành ủy Ninh Bình có đồng chí Quyền Mạnh Toàn – Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự và chủ trì hội nghị.

Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố; trưởng các phòng, ban, đơn vị; MTTQ và các đoàn thể thành phố; bí thư Đảng ủy các xã, phường; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh và thành phố.

Tại điểm cầu các xã, phường có Phó bí thư thường trực đảng ủy, các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ các xã, phường; trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội; bí thư các chi bộ trực thuộc.

Quang cảnh hội nghị văn hóa toàn quốc tại điểm cầu Thành ủy Ninh Bình.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày tóm tắt báo cáo “Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; Xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; Các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Báo cáo gồm 3 phần: Phần thứ nhất, đường lối quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. Phần thứ hai: Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước. Phần thứ 3: Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tham luận tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã làm rõ động lực và sức mạnh nội sinh của văn hóa trong sự phát triển của đất nước hiện nay; Hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Để văn hóa, văn nghệ "soi đường cho quốc dân đi"; Xây dựng môi trường văn hóa: Nhiệm vụ quan trọng để phát triển văn hóa con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Vấn đề nguồn nhân lực và đa dạng hoạt động ở các thiết chế văn hóa xã; Phát huy giá trị của các di sản văn hóa để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp; Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; Phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh mới và Xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam trong tình hình mới, từ Nghị quyết Đại hội XIII đến hành động….

 Hội nghị Văn hóa toàn quốc nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045.

 Hội nghị cũng đồng thời là diễn đàn để lắng nghe và là dịp cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động. Liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc cũng như phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đinh Phương

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 473
  • Trong tuần: 14 278
  • Tất cả: 1 479 243